REGULAMIN

REGULAMIN WAKACYJNEJ ZABAWY BIŻUTERYJNEJ – 
"ZRÓB / ZAŁÓŻ / ZACHWYCAJ"1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Zabawy jest blog DIY-zrób to sam 

1.2. Celem Zabawy jest promocja bloga DIY-zrób to sam oraz sklepu internetowego http://manzuko.com i https://www.kadoro.pl jak również propagowanie wśród czytelników kreatywnego myślenia i tworzenia rzeczy w duchu DIY czyli własnoręcznie w domowym zaciszu i bez profesjonalnego sprzętu czy pomocy specjalistów.

1.3. Zabawa trwa od dnia 16.07.2017 do 27.08.2017. 

1.4. Wyniki zabawy ogłoszone zostaną dnia  10.09.2017. 

1.5. W Zabawie mogą brać udział wszyscy czytelnicy bloga DIY-zrób to sam, pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej konsumenci w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej Uczestnik), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 1.7. Regulaminu.

1.6. W Zabawie nie mogą brać udziału prowadzący bloga DIY-zrób to sam (z wyjątkiem przygotowania instrukcji), oraz osoby spokrewnione ze sponsorem.

1.7. Przed wzięciem udziału w Zabawie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem niniejszej Zabawy. Wzięcie udziału w Zabawie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją. 

1.8. Zabawa nie jest organizowana, wspierana ani sponsorowana przez serwis Facebook.com. 

2. ZAŁOŻENIA ZABAWY 

2.1. Zabawa będzie przeprowadzona na stronie internetowej https://diytozts.blogspot.com oraz w ramach serwisu facebook https://www.facebook.com/ 

2.2. Zabawa będzie trwała od 16.07.2017 do 27.08.2017. 

2.3. Wyniki Zabawy zostaną ogłoszone do dnia 10.09.2017 w ramach serwisu Facebook https://www.facebook.com/ oraz na stronie internetowe https://diytozts.blogspot.com

2.4. Harmonogram zabawy: 
W każdą niedzielę począwszy od dnia 16.07.2017 do dnia 27.08.2017 na stronie internetowej https://diytozts.blogspot.com będzie pojawiała się instrukcja z opisem jak wykonać projekt biżuterii.
Obrady Jury 03.09.2017 - 09.09.2017.
Ogłoszenie wyników 10.09.2017. 

3. ZASADY UDZIAŁU W ZABAWIE

3.1. Zabawa polega na wykonaniu dowolną techniką biżuterii, podczas której tworzenia zostaną wykonane minimum dwa zdjęcia oraz zdjęcie gotowej biżuterii w użyciu (bransoletki na nadgarstku, kolczyka w uchu czy naszyjnika na szyji)

3.2. Każdy Uczestnik Zabawy może zgłosić dowolną ilość projektów.

3.3. Biżuteria przedstawiona w zgłoszeniu Zabawy - "Zrób/Załóż/Zachwycaj" - nie może być publikowana, ani przedstawiana publicznie wcześniej niż data publikacji wpisu na DIY-zrób to sam danego tygodnia.

3.4. Prawidłowe zgłoszenie projektu do Zabawy powinno zawierać: 
◦ minimum 2 zdjęcia w trakcie tworzenia,
◦ zdjęcie gotowej biżuterii, 
◦ zdjęcie biżuterii w użytku (bransoletki na nadgarstku, kolczyka w uchu czy naszyjnika na szyji), 
◦ podlinkowany baner Zabawy - "Zrób / Załóż / Zachwycaj"

3.5. Zwycięzca Zabawy zostanie wskazany przez Jury, w skład którego wchodzą wszyscy prowadzących bloga DIY-Zrób to sam.
Przebieg obrad Jury jest tajny. 

3.6. Jury Zabawy będzie oceniać Zgłoszenia na podstawie szeregu parametrów, w szczególności: 
◦ poprawności formalnej przesłanego Zgłoszenia, 
◦ zgodności z zadanymi właściwościami Zgłoszenia, 
◦ jakości przesłanego Zgłoszenia w sensie poprawności techniki fotograficznej, 
◦ indywidualności pomysłu i projektu Zgłoszenia, 
◦ innych parametrów, które Jury uzna za właściwe do oceny Zgłoszeń. 

3.7. Nagroda Główna jaką jest bon towarowy o wartości 50 PLN. od sponsora Zabawy - http://manzuko.com, zostanie przyznana autorowi który zgłosi najwięcej projektów. Jeśli liczba projektów będzie taka sama u kilku uczestników Jury wybierze zwycięzcę. 

3.8. Przystąpienie do Zabawy jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Zabawy. 

4. PRZYZNANIE NAGRÓD 

4.1. W Zabawie zostaną przyznane dwie nagrody: 

◦ Nagroda Główna za zajęcie I miejsca: bon towarowy o wartości 50 PLN. na zakupy w sklepie internetowy sponsora: http://manzuko.com 

◦ Nagroda za zajęcie II miejsca: bon towarowy o wartości 50 PLN na zakupy w sklepie internetowym organizatora: http://majalena.com , oraz 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym https://www.kadoro.pl

◦ Nagroda za zajęcie III miejsca: rabat zniżkowy 10% na zakupy w sklepie internetowym https://www.kadoro.pl

4.2. Nagrody zostaną przekazana osobom wskazanym przez Jury jako Zwycięzcom Zabawy. Osoby wymienione jako Zwycięzcy Zabawy zobowiązane są do kontaktu z Organizatorem w terminie do 5 dni od daty ogłoszenia wyników Zabawy. Kontakt z Organizatorem powinien nastąpić poprzez e-mail diy.zts@gmail.com , przy czym brak kontaktu Zwycięzcy Zabawy z Organizatorem w przewidzianym terminie oznacza utratę nagrody.

4.3. Organizator zastrzega prawo do przyznania nagród dodatkowych w Zabawie, na podstawie decyzji Jury, o których poinformuje najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników.

4.4. W każdym przypadku informacje o odbiorze Nagrody zostanią przesłane Uczestnikowi Zabawy w wiadomości e-mail przesłanej do Organizatora.

4.5. W przypadku nie podjęcia przez Uczestnika Zabawy nagrody w terminie 2 miesięcy (do końca października 2017) od dnia pozostawienia jej do dyspozycji Uczestnika, prawo do nagrody wygasa. 

4.6. Nagrody przyznane Uczestnikom Zabawy nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Uczestnikom Zabawy nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.8. Każdy z Uczestników Zabawy może otrzymać co najwyżej jedną nagrodę.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Uczestnik Zabawy w przypadku zauważenia nieprawidłowości dotyczących pracy opublikowanej przez Organizatora ma prawo do wniesienia poprawek lub skargi, z tym jednak zastrzeżeniem, że poprawki nie mogą dotyczyć zmiany Zgłoszenia w stopniu znacznym, tak iż stanowiło by to zupełnie inne Zgłoszenie.
5.2. Zgłoszenie nieprawidłowości dotyczące Zgłoszenia projektu należy zgłaszać tylko poprzez e-mail diy.zts@gmail.com
z podaniem wszystkich znanych okoliczności towarzyszących nieprawidłowościom. Zgłoszenia mogą być przesyłane nie później niż do ogłoszenia Wyniku Zabawy. Zgłoszenie nieprawidłowości po tym terminie będzie oceniane przez Organizatora jako reklamacja dotycząca przeprowadzenia Zabawy.

5.3. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej poprzez e-mail diy.zts@gmail.com w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia ogłoszenia Wyników. 

6. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Zwycięzcy, wyróżnieni i Uczestnicy Zabawy, którym przyznano nagrody, przekazują nieodpłatnie Organizatorowi całość majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Zgłoszenia osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji, na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. do: 
◦ używania i wykorzystania Zgłoszenia we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej,
◦ utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia wszelkimi technikami graficznymi, 
◦ zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych, 
◦ publicznego wystawiania i wyświetlania zdjęć na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
◦ wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem Zgłoszonego projektu, 
◦ wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia zdjęć w Internecie. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

6.2. Uczestnik Zabawy składa oświadczenie, że przesłane w Zgłoszeniu fotografie są jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

6.3. Autor fotografii ponosi pełną odpowiedzialności wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona w Zgłoszeniu fotografia lub zestaw fotografii (kolaż) naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

6.4. Uczestnik Zabawy, wraz z przystąpieniem do Zabawy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Zabawy, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR 101, poz. 926).

6.5. Uczestnik Zabawy ma prawo dostępu oraz możliwość poprawienia swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

6.6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Zabawy jest – w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926) Organizator Zabawy. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Zabawie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

7.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
◦ zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
◦ nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Zabawy.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Zabawy.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia niepoprawne, niz zgodne z tematem czy niewłaściwie opisane lub złożone po upływie określonego terminu.

7.6. Propozycje opisów zgłaszane do Zabawy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich. W przypadku ich zamieszczenia Organizator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...