2023/09/13

TUTORIAL : Wielorazowe woreczki na zakupy

STOPIEŃ TRUDNOŚCI / LEVEL : ŚREDNI / MEDIUM


Jak zastąpić foliowe siatki-zrywki? Z pomocą przybywają cienkie tkaniny albo... resztki firanek, z których uszyjemy dziś wielorazowe woreczki na zakupy DIY! 
Czeka na Was tutorial na szycie woreczka z 1 lub 2 sznureczkami - by każdy z Was mógł zrobić najlepszą wersję woreczka dopasowaną do swoich potrzeb.

How to replace plastic bags? Thin fabrics to the rescue, or even... leftover curtain materials! Today, we're crafting reusable DIY shopping bags! Get ready for a tutorial on how to sew a bag with either 1 or 2 drawstrings - so everyone can create the perfect bag tailored to their needs.

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Wielorazowe woreczki DIY na zakupy - co się przyda:

- kawałek cienkiej tkaniny bawełnianej albo starej firanki. 
Może mój materiał wcale nie wygląda, ale to część ze skracanych dziecięcych zasłon. Jest cienki, ale się nie rozlatuje, więc postanowiłam wykorzystać resztki w dzisiejszym projekcie. Wy też możecie tak zrobić!
- nożyczki;
- sznurki (w końcu czymś nasze woreczki będziemy "zamykać");
- szpilki krawieckie;
- prujka krawiecka. Jeżeli jej nie macie, nic nie szkodzi, wystarczą małe, ostro zakończone nożyczki;
- agrafka (by przeciągnąć sznurki przez tunele).

Reusable DIY shopping bags - what you'll need:

- a piece of thin cotton fabric or an old curtain. My material might not look like much, but it's actually a part of some leftover kid's curtains. It's lightweight but doesn't fall apart, so I decided to use the scraps for today's project. You can do the same!
- scissors;
- cords;
- sewing pins;
- a seam ripper. If you don't have one, no worries, small sharp-ended scissors will do;
- a safety pin (to thread the cords through the tunnels).

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Jak zrobić wielorazowe woreczki DIY

1. Wytnijcie z materiału lub firanki prostokątne albo kwadratowe kawałki. 
Możecie wyciąć je osobno albo - jeżeli macie wystarczająco duży fragment materiału - złóżcie całość na pół i wytnijcie "przedłużony" kawałek. Złóżcie go na pół i będziecie mieć o jedną krawędź mniej do zszycia w kolejnych etapach. 😉

How to Make Reusable DIY Bags:

1. Cut out rectangular or square pieces from fabric or curtain material. 
You can cut them out individually, or - if you have a large enough piece of material - fold the entire piece in half and cut an "extended" piece. Fold it again, and you'll have one less edge to sew in the following steps. 😉

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

2. Czas przejść do szycia!
Na początku warto zabezpieczyć górne krawędzie woreczka zygzakowym lub overlockowym ściegiem, który zabezpieczy delikatną tkaninę przed pruciem i siepaniem (czyli puszczaniem nitek).
Dla ułatwienia, zaznaczyłam na poniższym zdjęciu czerwonymi liniami brzegi, które warto obszyć (pozostałe brzegi zszyjemy później, obiecuję! 😉).
Teraz będziemy zabezpieczać krawędzie, które staną się tunelem na przeprowadzenie sznurka.

2. It's time to start sewing!
First off, it's a good idea to secure the top edges of the bag with a zigzag or overlock stitch. This will protect the delicate fabric from fraying and unravelling.
I've marked the edges you should stitch in the photo below with red lines (we'll sew the other edges later, I promise! 😉).
Now, we'll be securing the edges that will serve as a tunnel for the drawstring.

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

3. Kolejno zszywamy ze sobą przód + tył woreczka, układając warstwy prawymi stronami materiału do siebie (czyli od góry zostanie nam widok na lewą stronę materiału).
Zszywamy boki i ewentualnie dół, jeżeli wcześniej wycięliście 2 osobne kawałki.
Zszyjcie całe krawędzie, od góry do dołu.

3. Next, stitch the front and back of the bag together, aligning the right sides of the fabric facing each other (so from the top, we'll see the wrong side of the fabric).
Stitch the sides and, if you previously cut out 2 separate pieces, the bottom as well.
Sew the entire edges, from top to bottom.

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

4. Teraz możecie zastosować zszywanie ściegiem zygzakiem lub overlockiem na bokach woreczka. 
Poniżej zdjęcie poglądowe jak to może wyglądać: mamy obok siebie ścieg prosty + zygzak.

4. Now you can use a zigzag stitch or an overlock on the sides of the pouch.
Below is an illustrative picture of how it might look: we've got a straight stitch next to a zigzag.

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

5. Pora zadbać o ładne wejście do przyszłego tunelu na sznurek! 😄
Przechodzimy do górnej części woreczka i składamy, z pomocą szpilek krawieckich, brzegi tkaniny (jak na poniższym zdjęciu) i...

5. Time to spruce up the entrance to our future drawstring tunnel! 😄
Let's move to the top part of the pouch and, with the help of sewing pins, fold the fabric edges (as shown in the picture below) and...

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

...zszywamy to miejsce mniej więcej w taki sposób, jak biegną czerwone linie (znów zdjęcie poniżej).
Gdy chcecie woreczek z 1 sznurkiem, to wystarczy zszyć tak tylko jedną stronę worka.
 A jeżeli chcecie mieć podwójny sznurek w woreczku (coś jak w sakiewce), to warto przeszyć w ten sposób obie strony.

...we're stitching up this spot pretty much the way the red lines show (again, picture below).
If you want a bag with just one drawstring, then sewing just one side of the bag will do.
And if you're aiming for a double drawstring pouch (kind of like a sachet), it's worth sewing both sides like that.

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

6. Przechodzimy następnie do zawinięcia górnej krawędzi materiału na ok. 0,5 cm do wnętrza woreczka. Przeszywamy tak zawinięty brzeg.

6. Next, we'll fold the top edge of the fabric inwards about 0.5 cm into the pouch. 
Then, stitch along that folded edge.

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

7. Ponownie zawijamy górną krawędź do środka woreczka, ale teraz już na ok. 1-2 cm, żeby uformować piękny tunel. 
Im więcej materiału zawiniecie, tym szerszy będzie tunel na sznurek.
Przeszywamy warstwy materiału jak na zdjęciu poniżej.

7. Fold the top edge of the bag again towards the center, but this time by about 1-2 cm, to create a neat channel. The more fabric you fold over, the wider the channel for the string will be.
Stitch through the layers as shown in the picture below.

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

8. I teraz mała niespodzianka, bo będziemy pruć!
Prujka krawiecka lub ostro zakończone nożyczki idą teraz w ruch!
Musimy zrobić otwór w tunelu, a w tym celu wystarczy delikatnie wypruć nitkę (to fragment wcześniejszego prostego szwu na bokach woreczka). 
Można zrobić otwór z jednej strony (woreczek z jednym sznurkiem), można z dwóch (gdy worek ma mieć dwa sznurki).

8. And now for a little surprise, because it's time to rip some stitches!
A seam ripper or some sharp-pointed scissors will do the trick.
We need to create an opening in the tunnel, and for that, you just need to gently unpick a stitch (this is part of an earlier simple seam on the sides of the pouch).
You can make an opening on one side (for a pouch with one drawstring) or on both sides (if the pouch is meant to have two drawstrings).

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

9. W tak uzyskane wejście do tunelu wsuwamy sznurek, którym później będziemy mogli "ściągać" otwór w woreczku.
Najwygodniej przeprowadzić zabieg z pomocą agrafki - przywiążcie do niej koniec sznurka, wsuńcie w tunel i przesuwajcie krok po kroku pod materiałem, dopóki nie przewleczecie sznurka przez cały obwód worka.

9. Slide the string into the obtained tunnel entrance; this will later allow us to "tighten" the opening of the pouch. The easiest way to do this is with the help of a safety pin - tie the end of the string to it, insert it into the tunnel, and gradually move it along underneath the fabric until you've threaded the string all the way around the pouch. 

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Jeżeli chcecie mieć worek z dwoma sznurkami - powtórzcie 9. krok z drugiej strony worka. Musicie przełożyć sznurek przez przeciwległy otwór w tunelu i też przeciągnąć go przez cały obwód. 
I znów mam zdjęcie, by Wam nieco ułatwić życie. 😄

If you want a bag with two drawstrings, just repeat step 9 on the other side of the bag. You'll need to thread the string through the opposite hole in the tunnel and pull it all the way around.
And I've got another picture to make things a bit easier for you. 😄

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

10. Zawiązujemy supełki na końcach sznurków, przycinamy końcówki i gotowe!

10. We tie little knots at the ends of the strings, trim the tips, and voila! 

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Za jednym zamachem zrobiłam 2 woreczki - wersja poniżej jest na dwa sznurki. Pięknie się zamyka otwór woreczka i równie łatwo otworzyć uszytek.
Ten sposób na szycie wielorazowych woreczków sprawdzi się idealnie również podczas tworzenia np. worków do przedszkola albo worka na wf dla dzieci (akurat jak się rok szkolny zaczął 😊).

I made 2 bags in one time - the version below has two drawstrings. The bag's opening closes beautifully and is just as easy to open up by the handles.
This sewing method for reusable bags is also perfect for making things like preschool bags or gym bags for kids (just in time for the start of the school year 😊).

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

A tutaj, na płasko, leży sobie worek z jednym sznurkiem.

And here, laid flat, is a bag with a single drawstring.

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Poniżej jeszcze szybkie zdjęcie z uszytymi we wcześniejszym tutorialu wielorazowymi wacikami kosmetycznymi DIY
I z takim zestawem w stylu zero waste można podróżować, mieć porządek w łazience albo wyprać płatki kosmetyczne bez obaw, że się w pralce zawieruszą (można zabrudzone waciki włożyć do woreczka, zaciągnąć sznurki i prać).

Here's a quick pic of the reusable DIY cosmetic pads I made in a previous tutorial. With this zero-waste set, you can travel, keep your bathroom tidy, or wash the pads without worrying about them getting lost in the washing machine (just pop the used ones into a pouch, pull the drawstrings tight, and wash).

Wielorazowe woreczki na zakupy DIY tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Mam nadzieję, że uszyte przez Was woreczki będą Wam towarzyszyć i w domu, i podczas zakupów. Świetnie się sprawdzają przede wszystkim do pakowania warzyw i owoców, zamiast foliowych siatek-zrywek. 
Chociaż z doświadczenia wiem, że wielorazowe woreczki są super także do pakowania słodyczy na wagę (mam na myśli głównie cukierki w papierkach 😊).

I hope the bags you'll make will serve you well both at home and during shopping trips. They're especially great for packing fruits and veggies instead of those disposable plastic bags. Although from my experience, reusable bags are also awesome for packing bulk sweets (I'm mainly talking about wrapped candies 😊).

Udanego szycia!
Adrianna z bloga Adzik-tworzy.pl

Happy sewing! Adrianna from the Adzik Creates blog.

Blog DIY, czyli Zrób To Sam

2 comments:

  1. Bardzo dobry pomysł ! Uszyłam kiedyś takie woreczki ze starej flagi. Mam je do tej pory. Są lekkie i szybko schną po upraniu. Pozdrawiam :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. O, ciekawy pomysł na recykling z tą flagą! :) A woreczków nigdy dość, kiedyś zrobiłam wersję z króliczkami (doszyłam uszy u góry, namalowałam pyszczki na tkaninie) i świetnie się sprawdziły jako "opakowanie" do słodkich upominków na Wielkanoc. :) Pozdrawiam!

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...