Regulamin WYZWAŃ

Liczy się nie tylko piękno pracy,
ale i czas jaki poświęciłaś/łeś na jej wykonanie.
A my doceniamy Twoją pracę i bierzemy to pod uwagę! 

 1. FORMA i TECHNIKA: dowolna.
 2. Można zgłosić dowolną ilość prac.
 3. Praca musi być nowa i Wasza, przygotowana nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia wyzwania i może być łączona z innymi wyzwaniami.
 4. U siebie na blogu / FB / Instagram / lub innym koncie publicznym (na pasku bocznym oraz/lub we wpisie wyzwaniowym) umieszczacie baner wyzwania z informacją oraz odnośnik do wyzwania. Prace nie właściwie opisane nie będą brane pod uwagę podczas wyróżnienia.
 5. Prace zgłaszacie za pomocą narzędzia do linkowania (LinkyTools - w lewym dolnym roku), podając link do wpisu wyzwaniowego (nie do całego bloga)  
 6. Zgłaszając swoje prace zgadzacie się na zamieszczenie jej na blogu DIY czyli Zrób TO Sam podczas podsumowania i wyróżnienia. 
 7. Zwycięzka praca zostanie wybrana w drodze głosowania naszego DT oraz jeśli zajdzie taka potrzeba - gościnnie sponsorów wyzwań.
 8. W wyzwaniu z nagrodami sponsorowanymi (takie jak: WYZWANIE, MAPKI,) musi być minimum 5 zgłoszonych prac, żeby wybrać zwycięzcę - jeśli będzie mniej niż 5 prac, to nagroda zostanie przełożona na kolejne wyzwanie, a z pośród uczestników wyzwania najlepsza praca zostanie nagrodzona banerkiem z wyróżnieniem i zaproszeniem na Gościnne Występy lub do inspirowania w kolejnym wyzwaniu wraz z DT DIY.
 9. Odbiór nagród odbywa się poprzez kontakt emailowy, zwycięzcy z blogiem DIY w ciągu 7 dniu od daty publikacji wyników. Po tym terminie nagrody przepadaja lub zostają przeniesione na kolejne wyzwanie.
 10. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody jest przygotowanie tutorialu z dowolnym projektem jako Gościnna Projektantka w kolejnym miesiącu.
 11. DT DIY - zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień i nagradzania wyróżnionych prac. 
 12. Każda zgłoszona praca jest odwiedzana przez naszych członków zespołu. 


Życzymy Wam powodzenia w naszych zabawach 
i przyjemności w tworzeniu.It's not only the beauty of the work that matters but also the time you've devoted to creating it. We appreciate your efforts, and we take that into consideration!

1. FORMAT and TECHNIQUE: flexible.

2. You can submit only one entry!

3. The work must be new and yours, prepared no earlier than the start date of the challenge and can be combined with other challenges.

4. On your blog / FB / Instagram / or any other public account (in the sidebar and/or in the challenge post), please place the challenge banner with information and a link to the challenge. Entries not properly described will not be considered for recognition.

5. You submit your entries using the link-up tool (LinkyTools - bottom left corner) by providing a link to your challenge post (not to your entire blog).

6. By submitting your work, you agree to have it featured on the DIY or Do It Yourself blog during the summary and recognition.

7. The winning entry will be chosen through a vote by our DT and, if necessary, guest challenge sponsors.

8. For challenges with sponsored prizes, there must be a minimum of 5 entries to select a winner - if there are fewer than 5 entries, the prize will be deferred to the next challenge, and among the participants, the best work will be awarded a banner and an invitation for Guest Appearances or for inspiration in the next challenge, along with the DT DIY.

9. Prize collection is done via email contact; winners with a DIY blog have 7 days from the date of results publication to claim their prizes. After this period, the prizes will be forfeited or carried over to the next challenge.

10. A necessary condition for receiving the prize is to prepare a tutorial for any work as a Guest Designer in the following month.

11. DT DIY reserves the right to give awards and recognize outstanding works.

12. Every submitted work is visited by our team members.

We wish you good luck in our challenges and joy in creating.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...