2024/04/19

JUNK JOURNAL: Ozdabiamy okładkę.

Witajcie w kolejnym odcinku cyklu JUNK JOURNAL. W poprzednich wpisach wprowadziłam Was w cudowny świat tych klimatycznych notesów a także wspólnie stworzylismy bazę. Dzisiaj czas na ozdobienie okładki! Chociaż sporo scraperek okładki tworzy na koniec pracy, ja zazwyczaj robię to na początku, bo okladka jest dla mnie takim wyznacznikiem wnętrza notesu i lubię siadajac do dalszego tworzenia mieć juz przed sobą taki piękny początek!

Welcome to another episode of the JUNK JOURNAL series. In the previous posts, I introduced you to the wonderful world of these atmospheric notebooks, and together we created a base. Today, it's time to decorate the cover! Although many scrapbookers create covers at the end of their work, I usually do it at the beginning because the cover is like a guidepost for me into the notebook's interior, and I like to have such a beautiful start in front of me when I sit down to continue creating!


Zanim zaczniemy, przypomnę Wam dwa poprzednie wpisy:

Before we begin, let me remind you of the two previous entries:

Tutaj -> Od czego zacząć? // Here -> Where to start?


Tutaj -> Jak stworzyć bazę? // Here -> How to create a base?A teraz weźcie Wasze rozpoczęte Junki i wyobraźcie sobie, jak mają wygladać? Co chcecie nimi przedstawić? Jakie emocje Wam towarzyszą, gdy myslicie o tworzeniu i patrzycie na na klimatyczne zdjęcia czy grafiki vintage? Co będziecie w nim zapisywać? 

Dodajcie do teho kilka praktycznych elementów: czym dysponujecie do tworzenia? Chcecie okładkę bogata czy raczej płaską? Jak będziecue przechowywać junka?

Teraz już wiecie, jak ma wyglądać okładka?  Ja wiem! :)

Oto czego będziemy potrzebować:

Now, take your started junk journals and imagine how you want them to look. What do you want to portray with them? What emotions do you experience when you think about creating and look at atmospheric vintage photos or graphics? What will you be writing in them?

Let's add a few practical elements to this: what resources do you have for creating? Do you want a rich or rather flat cover? How will you store your junk journal?

Now that you know how the cover should look, I know too! :)

Here's what we'll need:- papier z kolekcji,

- kawalki koronek, materiałów

- maski

- pasta strukturalna, gesso

- tusz do postarzania

- mgiełki (ale jeszcze nie wiem, czy ich użyję).


- Collection papers

- Lace and fabric scraps

- Stencils

- Texture paste, gesso

- Aging ink

- Mists (but I'm not sure if I'll use them yet).
Krok 1. Tworzymy wzory przez maskę.

Pierwszą warstwę mojej okładki będą stanowić wzorki zrobione przez maskę. Wybrałam motyw cyfr i takiej perforacji jakby z kartki notesu. Do zrobienia wzoru użyłam białej pasty strukturalnej wymieszanej z białym gessem (bo pasta mi trochę za mocno stwardniała).

Już w czasie tworzenia warstw, doszłam do wniosku, że wzory za mocno przysłonią mi dodatku, więc dorobiłam jeszcze trochę przy pomocy innej maski.

Step 1. Creating patterns using stencils.

The first layer of my cover will consist of patterns made using a stencil. I chose a motif of numbers and a perforation-like pattern resembling a notebook page. To create the pattern, I used white texture paste mixed with white gesso (because the paste was a bit too stiff for me).

As I was creating the layers, I realized that the patterns would overshadow my additions too much, so I added a bit more using another stencil.

Krok 2. Warstwy papieru i koronek.

Teraz przyklejam kilka warstw papieru i koronek. Używam papieru z kolekcji ITD Collection - idealnie nadadzą się do tego te paseczki z okładek!


Step 2. Paper and lace layers.

Now, I'm adhering several layers of paper and lace. I'm using paper from the ITD Collection - those strips from the covers will be perfect for this!


 Nie wycinam ich równo, tylko w niektórych miejscach udzieram, żeby uzyskać lepszy efekt. Tuszuję brzegi brązowym tuszem.

I'm not cutting them evenly; instead, I'm tearing them in some places to achieve a better effect. I'm distressing the edges with brown ink.


Koronki bawełniane z Hurtowni Dodatków Krawieckich  u Stefana świetnie tu pasują! Razem z warstwami papieru tworzą fajny efekt vintage.

Krok 3. Zdjęcie vintage w centrum.

Postanawiam, że w centrum mojej okładki zdjęcie wycięte z papierów ITD Collection. W kolekcji Secrets of the Old Journal znajduje się sporo przepięknych, klimatycznych zdjęć. Wybór jest więc trudny! Ale te fotografie, których nie użyłam na okładce wykorzystam później!


Cotton laces from Stefan's Sewing Accessories Wholesale fit perfectly here! Together with the layers of paper, they create a nice vintage effect.

Step 3. Vintage photo in the center.

I've decided that the centerpiece of my cover will be a photo cut out from ITD Collection papers. In the Secrets of the Old Journal collection, there are plenty of beautiful, atmospheric photos. So, the choice is tough! But the photos I didn't use on the cover, I'll use later!Krok 4. Kilka detali: upiększamy kompozycję.


Kiedy mam już zdjęcie, czas na jeszcze trichę detali. Wycjnam robaczka z jednej z kart z kolekcji, a ramki nie wyrzucam, tylko wybrane zdjęcie przyklejam na nią. Tuszuję wszystkie brzegi i wyginam je, lekko drę, by 
uzyskać efekt postarzenia.

Step 4. Adding a few details: embellishing the composition.


Now that I have the photo in place, it's time for a few more details. I'll cut out a little insect from one of the cards from the collection, and I won't throw away the frames; instead, I'll adhere the selected photo onto one. I'll distress all the edges with ink and bend them, lightly tear them to achieve an aged effect.


Dookoła fotografii przyklejam jeszcze trochę dodatków: wyciętrgo robaczka, stalówki, kawałki starej książki.

Around the photograph, I also adhere a few more embellishments: a cutout insect, staples, and pieces of an old book.


Dopieszczam kompozycję doklejając po kawaleczku różnych papierów tam, gdzie mi to pasuje. Moja okładka będzie taka trochę "patchworkowa".

I fine-tune the composition by adhering various scraps of paper where I see fit. My cover will have a somewhat "patchwork" look.


Na koniec wycinam z okładki jednej z kolekcji napis Journal, tuszuję go i umieszczam również na mojej kompozycji okładkowej. Pasuje idealnie!

Finally, I cut out the word "Journal" from one of the collection covers, distress it with ink, and place it on my cover composition as well. It fits perfectly!


Krok 5. A może dodam coś jeszcze?... ;)


Po namyśle wycinam maleńkie kwiatki z arkusika dodatków od ITD Collection. Wybieram tylko czerwone i dodaję je do kompozycji.  Wpinam też dwie agrafki. Takie małe detale, a fajnie ożywiają całość.


Moja okładka jest gotowa. Taką "patchworkową", "resztkową" okladkę sobie wymyśliłam i taką mam :) 
A Wy możecie zrobić podobną albo całkiem inną...

Step 5. How about adding something else?... ;)


After some thought, I cut out tiny flowers from the ITD Collection embellishment sheet. I choose only the red ones and add them to the composition. I also add two staples. Such small details, yet they nicely liven up the whole.

My cover is ready. I came up with this "patchwork", "scrappy" cover, and that's what I've got :)
And you can make a similar one or something completely different...


***

KONKURS NA JUNK JOURNAL

Na koniec zapraszam Was do wspólnego tworzenia! Na najaktywniejszych czeka nagroda od naszego sponsora ITD Collection!

Poniżej znajdziecie regulamin zabawy, a na samym końcu "żabkę" do zgłaszania Waszych journalowych projektów. Czekam na nie z niecierpliwością!

Do zobaczenia w maju!
*Regulamin zabawy "Junk Journal"*
 1. *Cel zabawy* Celem zabawy "Junk Journal" jest wspólne tworzenie unikalnych Junk Journali, dzieląc się pomysłami, inspiracjami i procesem twórczym na blogu DIY. 

2. *Uczestnictwo* Zabawa jest otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem Junk Journali oraz posiadających dostęp do bloga DIY. Uczestnicy muszą mieć możliwość udostępniania zdjęć i opisów swoich projektów. 

3. *Warunki uczestnictwa* Aby wziąć udział w przyznaniu nagrody, uczestnik musi: - Przynajmniej dwukrotnie podlinkować swoje projekty w kolejnych etapach pracy na blogu DIY, prezentując proces tworzenia swojego Junk Journala. - Na każdym z tych etapów pokazać przynajmniej trzy zdjęcia, prezentujące różne fazy tworzenia.

4. *Nagroda* Nagrodą w zabawie jest zestaw papierów od ITD COLLECTION, idealnych do wykorzystania w tworzeniu Junk Journali. 

5. *Wybór zwycięzcy* Zwycięzca zostanie wybrany spośród uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmie organizator zabawy na podstawie kreatywności, staranności wykonania projektów oraz zgodności z tematyką Junk Journali.

 6. *Ogłoszenie zwycięzcy* Zwycięzca zostanie ogłoszony na blogu DIY oraz na innych platformach społecznościowych, na których prowadzona jest zabawa. Organizator skontaktuje się również bezpośrednio z wygranym uczestnikiem w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących odbioru nagrody. 

7. *Prawa autorskie* Uczestnicy zachowują pełne prawa autorskie do swoich projektów, ale jednocześnie zgadzają się na udostępnianie zdjęć i opisów swoich prac na blogu DIY w ramach zabawy.

 8. *Zmiany w regulaminie* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zabawy, o ile nie wpłynie to negatywnie na prawa uczestników ani na przebieg samej zabawy. 

9. *Akceptacja regulaminu* Uczestnictwo w zabawie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. 

10. *Kontakt* W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zabawy prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail podanego na blogu DIY. Zabawa "Junk Journal" ma na celu propagowanie kreatywności i wspólnego działania wśród miłośników tworzenia ręcznie robionych albumów Junk Journal. Życzymy wszystkim uczestnikom udanej zabawy i inspirujących projektów!


**KONTEST FOR JUNK JOURNAL**


Finally, I invite you to create together! There's a prize from our sponsor ITD Collection waiting for the most active participants!

Below you'll find the rules of the game, and at the very end, a "frog" for submitting your journal projects. I'm looking forward to seeing them!


**Contest Rules for "Junk Journal"**

1. **Objective of the Game** The goal of the "Junk Journal" game is to collaboratively create unique Junk Journals, sharing ideas, inspirations, and the creative process on the DIY blog.

2. **Participation** The game is open to all individuals interested in creating Junk Journals and who have access to the DIY blog. Participants must be able to share photos and descriptions of their projects.

3. **Conditions of Participation** To be eligible for the prize, a participant must: - Link their projects at least twice in successive stages of work on the DIY blog, presenting the process of creating their Junk Journal. - Show at least three photos at each of these stages, presenting different phases of creation.

4. **Prize** The prize in the game is a set of papers from ITD COLLECTION, perfect for use in creating Junk Journals.

5. **Winner Selection** The winner will be chosen from participants who have met the conditions of participation. The decision to choose the winner will be made by the game organizer based on creativity, the meticulousness of project execution, and adherence to the theme of Junk Journals.

6. **Announcement of the Winner** The winner will be announced on the DIY blog and on other social media platforms where the game is conducted. The organizer will also contact the winner directly to discuss the details of prize collection.

7. **Copyrights** Participants retain full copyright to their projects but also agree to share photos and descriptions of their work on the DIY blog as part of the game.

8. **Changes to the Rules** The organizer reserves the right to make changes to the rules of the game, provided it does not negatively impact the rights of participants or the course of the game itself.

9. **Acceptance of the Rules** Participation in the game signifies acceptance of these rules and a commitment to abide by them.

10. **Contact** If you have any questions or concerns about the game, please contact us via the email address provided on the DIY blog. The "Junk Journal" game aims to promote creativity and collaboration among enthusiasts of handmade Junk Journal albums. We wish all participants a successful game and inspiring projects!

***


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...